Privacy Statement

Bekijk hier onze privacy statement in PDF

Privacy statement Orduseven-Semerci Advocatuur

1. Algemeen
Orduseven-Semerci Advocatuur (hierna: “het kantoor”), gevestigd aan het Beursplein 37 te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het kantoor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens het kantoor verwerkt.

2. Persoonsgegevens die door het kantoor worden verwerkt
Het kantoor verwerkt persoonsgegevens die aan het kantoor zijn verstrekt door u als bezoeker van de website (www.osadvocatuur), als sollicitant, (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of als wederpartij. Daarnaast verwerkt het kantoor mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt, maar die in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, door derden aan ons kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden en die noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. Het kantoor gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

• contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behartiging van uw zaak/dossier;
• contactgegevens zoals ingevuld op de website www.osadvocatuur.nl;
• contactgegevens verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen;
• persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
• persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij uw sollicitatie vermelde contactgegevens.

Onder contactgegevens wordt verstaan:

• uw voor- en achternaam;
• uw adresgegevens;
• uw telefoonnummer;
• uw e-mailadres;
• uw BSN-nummer;
• uw geslacht;
• uw nationaliteit.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Het kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan het kantoor een derde inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze om hieraan al dan niet deel te nemen. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie uitingen van het kantoor.

4. Grondslag verwerking
Het kantoor verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

5. Doel van de verwerking
Het kantoor verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u het kantoor opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te onderhouden, facturatie, marketingactiviteiten en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal indien nodig (opnieuw) toestemming worden gevraagd.

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat het kantoor uw persoonsgegevens met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel kan het zijn dat er bij evenementen contactgegevens worden van de aanwezigen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Het kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van het kantoor, zoals bijvoorbeeld een IT-leverancier, een notaris of een accountant/boekhouder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan het kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van het kantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door het kantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

7. Beveiliging van persoonsgegevens
Het kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Naast technische maatregelen (zoals bijvoorbeeld de beveiliging van systemen) houdt dit ook in dat het kantoor organisatorische maatregelen treft, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-desk policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden.

In het geval dat het kantoor gebruik maakt van de diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal het kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

8. Bewaartermijnen
Het kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Na het verstrijken van de geldende bewaartermijn, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.

9. Rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het kantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten naar Orduseven-Semerci Advocatuur, postbus 30111, 3001 DC, Rotterdam of via ons algemene e-mailadres: info@osadvocatuur.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Het kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien u vindt dat het kantoor niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.

10. Gebruik social media
Op de website van het kantoor zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Het kantoor houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

11. Gegevens naar buitenland
Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden aparte regels. De hoofdregel die het kantoor daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.

12. Verwerkers
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Het kantoor kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld ICT-dienstverleners). In een dergelijk geval sluit het kantoor met de dienstverleners een aparte verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen.

13. Aanpassing privacy statement
Het kantoor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

14. Contactgegevens
De verwerkersverantwoordelijke is Orduseven-Semerci Advocatuur, gevestigd aan het Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam. U kunt ons bereiken op 010-845 08 32 of via info@osadvocatuur.nl.